REMA-pro s.r.o., Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno,

Česká republika, IČ: 25346181, DIČ: CZ25346181

+420 605 509 009www.remapro.cz
+420 774 509 019remapro@remapro.cz

PŮSOBÍME V OBLASTECH:

Všeobecné obchodní podmínky

1. Rozsah platnosti

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností REMA-pro, s.r.o., se sídlem Vídeňská 120, 61900 Brno IČ: 25346181 (dále jen "prodávající") a druhými stranami (dále jen "kupující"), pokud na ně existuje odkaz přímo ve smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím nebo v dokumentech s ní souvisejících. Odkaz může být obsažen zejména v rámcové smlouvě, objednávce, na dodacím listu nebo předávacím protokolu. Podpisem takového dokumentu stvrzuje zákazník svou znalost, souhlas a vázanost těmito podmínkami.

Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky a obchodním zákoníkem ČR. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží a služeb prodávajícího , a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.

Odchylky od těchto Podmínek mají platnost jen tehdy, pokud jsou v obchodní smlouvě výslovně sjednány.

2. Uzavření smlouvy

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné, e-mailové nebo faxové objednávky kupujícího.

Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

  • obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího
  • jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)
  • jednoznačný obsah dodávky
  • dohodnutou cenu
  • místo a termín dodání
  • v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího

Na základě elektronické objednávky kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, prodávající kupujícímu vystaví potvrzení objednávky s případným upřesněním obsahu a podmínek dodávky. Pokud nedojde do 24 hodin ke zrušení objednávky ze strany kupujícího, je tato potvrzená objednávka považována za závaznou smlouvu. V případě složitějších předmětů realizace se na základě potvrzené objednávky uzavírá přesnější obchodní smlouva. Před uzavřením první obchodní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v rámci jejich obchodních vztahů musí kupující prodávajícímu předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu).

Kupující se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.

3. Platební podmínky a výhrada vlastnictví

Prodávající vystaví fakturu po dodání zboží kupujícímu na základě předacího protokolu. Splatnost faktury je 14 dní ode dne zdanitelného plnění.

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, se odběratel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení a od 7. dne prodlení ve výši 0,1 % denně za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky.

Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut je zboží majetkem prodávajícího. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Kupující se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům prodávajícího.

Povinnost odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.

4. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od uzavřené smlouvy či závazné objednávky ze strany odběratele je prodávající oprávněn vyúčtovat odstupné ve výši 10 % sjednané ceny. Pokud již došlo k realizaci zakázky, má prodávající právo požadovat smluvní pokutu až do výše 100% dohodnuté ceny, dle způsobilosti zboží k opětnému prodeji.

Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou a toto odstoupení je platné třetím dnem po dni, kdy bylo druhé straně písemné odstoupení od smlouvy doručeno.

5. Jiná ustanovení

Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a nebo v souvislosti s těmito smlouvami budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem. Kupující má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že kupující změny či doplňky akceptoval.

Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů.

Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího.

Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti odběratele se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se dodavatel o této platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

Pokud kupující odepře či zmaří doručení listiny od prodávajícího, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Odběratel tímto dává dodavateli souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek dodavatele.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 15.7.2011.

Kde sídlíme a kde nás najdete
REMA-pro s.r.o.
Vídeňská 264/120b
619 00 Brno
Česká republika